Prevederi legale
Folosirea/navigarea pe site-ul www.vecinultau.ro (denumit în continuare „Site”) de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și www.VecinulTău.ro (denumită în continuare „VECINULTĂU”).
VECINULTĂU a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.
Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise în cele ce urmează.

Conturile de utilizator

Pentru a utiliza serviciile Site-ului trebuie să vă înregistrați și să mențineți un cont personal activ de utilizator al Serviciilor („Contul”). Pentru a obține un Cont, trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani și să aveți o stare bună de sănătate. Pentru înregistrarea Contului, va trebui să transmiteți către VECINULTĂU anumite informații cu caracter personal, de exemplu numele, adresa, numărul de telefon mobil și vârsta dvs. Vă obligați să vă asigurați că informațiile din Contul dvs. sunt corecte, complete și la zi. Dacă informațiile din Contul dvs. nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai aveți acces și să nu mai puteți utiliza serviciile, sau ca Uber să dispună ștergerea Contului dv. Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin Contul dvs.Cu excepția cazului în care Uber vă acordă permisiunea în scris, puteți avea un singur Cont.

Cerințele aplicabile utilizatorului și conduita acestuia

Serviciul nu este disponibil pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Nu puteți autoriza terțe părți să utilizeze Contul dvs., și nu puteți permite persoanelor cu vârsta sub 18 ani să efectueze serviciile corespunzătoare Site-ului, cu excepția cazului în care sunt însoțite de dvs. Este interzis să cesionați sau să transferați în alt mod Contul dvs. unei alte persoane fizice sau juridice. Vă obligați să respectați toate legile aplicabile atunci când utilizați serviciile, și puteți utiliza serviciile exclusiv în scopuri legale (adică să nu transportați materiale ilegale sau periculoase). Atunci când utilizați serviciile, nu veți provoca deranj, inconvenienţe sau pagube materiale nici beneficiarului, nici altor părți. În anumite cazuri, este posibil să vi se ceară să prezentați un act de identitate pentru a accesa sau a utiliza serviciile, și sunteți de acord că vi se poate refuza accesarea sau utilizarea serviciilor dacă refuzați să prezentați actul de identitate.

Conținutul furnizat de utilizatori

La latitudinea sa exclusivă, VECINULTĂU poate să vă permită periodic să transmiteți, să încărcați, să publicați sau să puneți la dispoziția VECINULTĂU, prin intermediul serviciilor puse la dispoziție de Site, conținut și informații în format text, audio și/sau vizual, inclusiv comentarii și opinii despre servicii („Conținut furnizat de utilizatori”). Întregul Conținut furnizat de către dvs. ca utilizator va rămâne proprietatea dvs. Totuși, prin furnizarea de conținut către VECINULTĂU dvs. ca utilizator acordați o licență valabilă perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Conținut furnizat de utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără a vă informa și fără a fi necesar acordul dvs., și fără a fi nevoie să vă plătească fie dvs., fie altei persoane fizice sau juridice. Dvs. declarați și garantați următoarele: (i) fie sunteți proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut furnizat de utilizator, fie dețineți toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda VECINULTĂU licența asupra Conținutului furnizat de utilizator conform descrierii de mai sus; și (ii) nici Conținutul generat de utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către dvs. a acestuia, nici utilizarea de către VECINULTĂU a respectivului Conținut furnizat de utilizator după cum permite acest contract nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.

Vă obligați să nu transmiteți Conținut furnizat de utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor.

Răspunderea legală
VECINULTĂU va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea Site-ului și va face toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, VECINULTĂU nu este ținut responsabil pentru apariția oricăror inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor furnizate. Utilizatorul acceptă în mod expres că VECINULTĂU nu va fi ținut responsabil pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site. Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă.
Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. VECINULTĂU nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui Site.
VECINULTĂU își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site.
Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. VECINULTĂU nu va fi responsabilă pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site de către utilizatori și a informațiilor pe care le cuprinde.
Informațiile cuprinse în acest Site: (i) au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; (ii) nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora VECINULTĂU nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.
VECINULTĂU nu garantează și nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Restricții

Participanților la platforma VECINULTĂU  le sunt interzise următoarele: (i) să îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate de pe vreo porțiune a Site-ului; (ii) să reproducă, să modifice, să realizeze opere derivate, să licențieze, să închirieze, să vândă, să revândă, să transfere, să afișeze public, să reprezinte public, să transmită, să difuzeze sau să exploateze în orice alt mod Site-ul și serviciile conexate acestuia, cu excepțiile permise în mod expres de VECINULTĂU; (iii) să decompileze, să refacă prin inginerie inversă sau să dezasambleze serviciile de pe Site, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iv) să determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a serviciilor de pe Site, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al serviciilor; sau (vi) să încerce să obțină accesul neautorizat sau să afecteze vreun aspect al serviciilor de pe Site sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SERVICIILE SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SE PREZINTĂ” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE” DIN PARTEA PARTICIPANTILOR.  ÎN PLUS, VECINULTAU NU FORMULEAZĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA PUNCTUALITATEA, CALITATEA, ADECVAREA SAU DISPONIBILITATEA SERVICIILOR SAU A ORICĂROR SERVICII SAU BUNURI SOLICITATE PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR, NICI NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI LIPSITE DE ÎNTRERUPERI SAU ERORI. VECINULTAU NU GARANTEAZĂ CALITATEA, ADECVAREA, SIGURANȚA SAU CAPACITATEA PARTICIPANTILOR. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎNTREGUL RISC CARE DECURGE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR, PRECUM SI A ORICĂROR SERVICII SAU BUNURI SOLICITATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA, VĂ REVINE ÎN EXCLUSIVITATE, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

VECINULTAU NU VA FI RĂSPUNZĂTOAR PENTRU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU DE ALTĂ NATURĂ,  PREJUDICII PERSONALE SAU MATERIALE ASOCIATE CU SAU CARE DECURG ÎN ALT MOD DIN VREO UTILIZARE A SERVICIILOR PUSE LA DISPOZITIE DE SITE.

VECINULTAU NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIUN PREJUDICIU, NICIO DAUNĂ ȘI NICIO PIERDERE CARE DECURGE DIN: (i) FAPTUL CĂ DVS. AȚI UTILIZAT SAU V-AȚI BAZAT PE SERVICII; SAU (ii) ORICE TRANZACȚIE SAU RELAȚIE DINTRE PARTICIPANTI. VECINULTAU NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIO ÎNTÂRZIERE SAU NEEXECUTARE A SERVICIILOR CARE DECURGE DIN CAUZE AFLATE ÎN AFARA CONTROLULUI SAU.

Despăgubiri

Vă obligați să despăgubiți și să exonerați de răspundere VECINULTĂU în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din sau în legătură cu: (i) utilizarea de către dvs. a serviciilor aferente Site-ului sau a serviciilor sau bunurilor obținute prin utilizarea de către dvs. a serviciilor; (ii) nerespectarea sau încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre aceste condiții; (iii) încălcarea de către dvs. a drepturilor unui terț.

Legea aplicabilă. Litigii

Legea aplicabilă prezentelor Termeni & condiții  este legea română. Litigiile care ar decurge din interpretarea și executarea lor, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. Dacă participanții nu ajung la un acord, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente din București.